روابط عمومي و نقش اطلاع رساني


1391/10/12 0:0
روابط عمومي به عنوان قلب تپنده سازمانها و نهادها عمل مي کند و به عنوان چشم بيناي ادارات مطرح مي شود.ومبرهن است که پويايي روابط عمومي موجب رشد و بالندگي مجموعه ها و ادارات و مراکزمي گردد. حال در اين مقاله به بحث پيرامون يکي از ابزارهاي مديريت روابط عمومي اشاره مي نمائيم.مقدمه
روابط عمومي به عنوان قلب تپنده سازمانها و نهادها عمل مي کند و به عنوان چشم بيناي ادارات مطرح مي شود.ومبرهن است که پويايي روابط عمومي موجب رشد و بالندگي مجموعه ها و ادارات و مراکزمي گردد. حال در اين مقاله به بحث پيرامون يکي از ابزارهاي مديريت روابط عمومي اشاره مي نمائيم.
مديران روابط عمومي مي توانند با تعامل سازنده وکارآمدبا اين ابزارها به مرز شکوفايي برسند چون رسانه ها هستند که در اکثر مواقع افکار عمومي را مد يريت کرده و به چالش مي کشند.
مديران روابط عمومي مي توانند با تعامل سازنده وکارآمدبا اين ابزارها به مرز شکوفايي برسند چون رسانه ها هستند که در اکثر مواقع افکار عمومي را مد يريت کرده و به چالش مي کشند.
تعاريف روابط عمومي
روابط عمومي يک حرفه و شغلي است که تعدادي از علوم را به کمک مي گيرد تا ارتباطي دو سويه را بين سازمان و مخاطب برقرار نمايد.
روابط عمومي هنر است، علم است، فن است. روابط عمومي آيينه تمام‌نماي سازمان و جايگاه دريافت و انتقال اطلاعات است. روابط عمومي وظيفه تبليغ، ترغيب، تشويق و نفوذ در افكار عمومي را بر عهده دارد. روابط عمومي پل ارتباطي مردم و سازمان و جايگاه دريافت و انتقال اطلاعات است. ايجاد حسن تفاهم، حسن رابطه متقابل وظيفه اصلي روابط عمومي است. روابط عمومي اعمال مديريت، فلسفه مديريت، فلسفه اجتماعي مديريت، مشاور مديريت و كاركرد ارتباطي مديريت است
همچنين دايره المعارف " وبستر " مي نويسد روابط عمومي همان چيزي است که اگر درست شناخته شود و به طور اصولي به آن پرداخته شود عنصري اساسي براي به تحقق پيوستن ارزشها، ايجاد تفاهم متقابل، درک درست واقعيت، موقعيتهاي شغلي و اجتماعي و صدها هدف ديگر است.
روابط عمومي در متن است نه در حاشيه ضرورت است نه لوکس در خود مديريت است نه در بيرون آن. پس حق است اگر بگوييم هر مديريتي سزاوار همان روابط عمومي است که دارد.
روابط عمومي چشم و گوش مديريت است.
در اوان هزاره سوم ميلادي روابط عمومي را فلسفه مديريت مي دانند و مسلم است که ارزش، اعتبار و اهميت هر پديده اي را بايد در فلسفه آن جستجو کرد.
روابط عمومي آيينه تمام نماي يک سازمان است.
دکتر حميد نطقي بنيانگذار روابط عمومي علمي در ايران در تعريفي که از روابط عمومي از او خواسته شد معتقد است: روابط عمومي وکيل مدافع سازمان در بيرون و مدعي العموم در داخل سازمان است.
تعريف رسانه
هر وسيله‌اي‌ كه‌ پيامي‌ را منتقل‌ كند، رسانه‌ است‌.
انواع رسانه‌
1. راديو، تلويزيون‌، مطبوعات‌، كتاب‌، سينما، رايانه شخصي‌، نوار، ويدئو، سي‌ دي‌، دي‌ وي‌ دي‌، اينترنت‌، صفحات‌ وب‌، وبلاگ‌، راديو بلاگ ، فتو بلاگ ، ويديو بلاگ ، پادکست ، تلفن‌هاي‌ همراه‌، تريبون‌، منبر، محراب‌، مأذنه‌ و مناره‌، خود اذان‌، مقام‌ (در فرهنگ‌ ايراني‌ و اسلامي‌)، گنبد و بقعه‌،عكس‌، فيلم‌، كارتن‌، پويانمايي‌، تابلو، بيل‌ بورد (تابلوهاي‌ خياباني‌)، آرم‌ (نشانه‌)، ديوار نوشته‌،همه جزءرسانه اند.
2.. رسانه هاي نوشتاري عبارتند از:کتاب و جرايد و.....
رسانه هاي شنيداري :مانند راديو
3. رسانه هاي ديداري:مانند،سينما،اينترنت تلويزيون.
اهميت، نقش و كاركردهاي اطلاع رساني در روابط عمومي
تاكنون در هزاران مقاله، كتاب و سخنراني در سراسر جهان به تبيين اهميت، نقش، هدف و كاركردهاي روابط عمومي در جامعه پرداخته شده و ابعاد گوناگون آن تشريح و تبيين شده است. با اين وجود باز هم شاهديم كه نويسندگان و انديشمندان بسياري علاقمندند به غور و تفحص در اين عرصه بپردازند و در اين تلاش اميدوار هستند كه شايد «اطلاع» ديگري به اطلاعات موجود بيفزايند و گامي ديگر در راستاي شفافسازي موضوع بردارند. چرا روابط عمومي در جوامع امروزي حايز اهميت است و دوستان و دشمنان نيرومندي در ميان انديشمندان و صاحبنظران دارد؟ چرا ما هنوز نيازمند آن هستيم كه دربارهاش تحقيق كنيم و ابعاد گوناگونش را بررسي كنيم. اجرا و عناصر تشكيل دهنده و اثرگذار بر آن را بازشناسي كنيم و روابط و همبستگيهايش را با ساير مقولات اجتماعي كه به نظر ميرسد در شبكهي پيچيدهاي از روابط و مناسبات اجتماعي به وجود آمده و رشد و توسعه يافتهاند، تبيين و توجيه كنيم؟ مختصرترين پاسخ به دو پرسش مذكور اين است كه جهان شاهد تغيير و دگرگوني قابل توجهي در زمينههاي صنعتي و تكنولوژيك، به ويژه در قلمرو ارتباطات اجتماعي و به تبع آن تلاش وسيع و همه جانبة كنشگران جهاني براي دستيابي به اقصي نقاط جهان است تا فرآيند «جهاني سازي» و تشكيل «دهكده جهاني» را به ثمر برسانند و بازاري جهاني را بوجود بياورند كه همه نوع كالا و خدمات به آساني در دسترس كساني قرار گيرد كه قادرند هزينة آنها را بپردازند. به عبارت ديگر پديدههاي اجتماعي و جهان هستي تحت تأثير اين تحولات، دچار دگرگوني شده و به طور دايم به سمت پيچيدهتر شدن سوق داده ميشوند و بررسي بازشناسي و تبيين مجدد آنها ضرورت تام دارد. طبيعي است كه در اين روند ديدگاههاي گوناگوني شكل ميگيرند و هريك از متفكرين با جهتگيري خاصي به تبيين اين تحولات ميپردازند. نكتهاي كه بايد بر آن تأكيد شود اين است كه «اطلاع رساني» و «روابط عمومي» دو مقولهاي قابل تفكيك نيستند و فقط در سطح تحليل ميتوان آنها را از يكديگر تفكيك كرد و نسبتشان نسبت جز به كل است. روابط عمومي و اطلاع رساني سيستم و زير سيتسم مهمي در نظامهاي اجتماعي محسوب ميشوند كه امروزه كسي نميتواند وجودشان را انكار كند.
مديران روابط عمومي به واقع مديران افكار عمومي اند و قادرند از محمل رسانه ها و وسايل ارتباط جمعي استفاده نمايند . در بهترين حالت روابط عمومي رسانه را براي فرايند اطلاع رساني در اختيار مي گيرد و به جلب افكار عمومي مي‌پردازد. اين مهم يكي از مسئوليت هاي معقول مانده روابط عمومي است كه جاي خود به برگزاري مراسم اداي تشريفات و فعاليتهاي حاشيه‌اي داده و به تنزل جايگاه واقعي روابط عمومي انجاميده است ، يكي از مهمترين اصول در مديريت كيفيت رعايت اولويت در برنامه ريزي و عمل است و ارتقاي مديريت كيفيت در روابط عمومي به معناي حذف و به حاشيه‌راندن فعاليت هاي غير ضروري وخرده پاست ، ماموريت اصلي روابط عمومي در جلب افكار عمومي است و سخت كوشي ، روحيه تعاملي و شخصيت ويژه كاركنان روابط عمومي نمي‌بايستي مديران و ساير كاركنان را در اين خصوص دچار سوء تفاهم كند.
اخلاق رسانه اي در روابط عمومي
نهاد روابط عمومي چيزي جداي از تشكيلات يك سازمان و يا يك دستگاه اجرائي و اقتصادي نيست ، فرايند امور در روابط عمومي به گونه اي است كه نهايتا به تحقق اهداف يك سازمان كمك مي نمايد ، هر دست اندركار روابط عمومي بايستي بپذيرد خود را در خدمت اهداف سازماني قرارداده است هر چند مدعي آزادي در فكر و يا استقلال در عمل باشد ، ما چيزي به نام روابط عمومي آزاد و مستقل نداريم ، روابط عمومي مدعي منافع مردم در سازمان و مدافع منافع سازمان در ميان مردم است و اين كار را از طريق مجموعه مديريتي كه به آن وابسته است انجام مي دهد . اخلاق رسانه اي در روابط عمومي نيز از طريق قاعده مستثني نيست و با آنچه در دنياي رسانه ها مي گذرد تفاوت دارد.
ارتباط رسانه اي در روابط عمومي به معناي انتشاركنترل شده اخبار و اطلاعات است ، براي دست اندر‌كاران روابط عمومي رسانه يك ابزار است ، يك وسيله ارتباط با افكار عمومي است و جائي است كه ميان مردم و سازمان ارتباط برقرار مي شود ، روابط عمومي ممكن است هر كاري انجام دهد جز اينكه از طريق رسانه به افشاگري عليه سازمان متبوع دست زند يا اهداف و برنامه ها را زير سئوال ببرد در حاليكه اين موضوع در اخلاق حرفه اي رسانه ها امري عادي و حتي سفارش شده است و چه بسيار خبر نگاراني كه روياي انجام آنرا در سر مي پرورانند ، در روابط عمومي خبر نگار آزاد و مستقل معنا و مفهومي ندارد و اين موضوع چيزي از ارزش كار ارتباط رسانه اي در روابط عمومي نمي كاهد .
رسانه و ابزارهاي قدرت در روابط عمومي
اعمال قدرت بر رسانه از ظريف ترين و در عين حال مهمترين فرايند هاي كار در روابط عمومي است ، رسانه و روابط عمومي بر هم تاثير مي گذارند و تاثير مي پذيرند و بده بستان نوشته و نانوشته دارند و براي اين كار از توانائي ها و ابزارهاي خاص خود بهره برداري مي كنند، دنياي پيچيده و دم به دم متمدن امروز از يكسو رسانه ها را بواسطه منافع اقتصادي به تامين خبر و رقابت در اطلاع رساني به سازمان ها نزديك تر نموده و از سوي ديگر سازمان هاي دولتي و غير دولتي را براي توسعه فرايند تبليغات و جلب افكار عمومي به رسانه ها وابسته ساخته است ، در اين ميان مشاورين رسانه اي و يا همان لابي هاي تبليغاتي به ميان آمده اند تا اين ارتباط را تسهيل نمايند ، در كنار اين عوامل سازمان ها براي تاثير گذاري بر رسانه ها از ابزارهائي سود مي جويند كه برخي از آنها به شرح ذيل است:
1- دسترسي سهل الوصول به اطلاعات و منابع خبري
2- آشنايي تخصصي با منابع و موضوعات اخبار سازماني
3- دروازه باني خبر و اعمال كنترل و نظارت بر جريان نشر خبر
4- دسترسي به منابع مالي براي اجراي بهينه اطلاع رساني و فرايند تبليغات
يك ارتباط مفيد و سازنده في مابين رسانه روابط عمومي تدريجا شكل مي‌گيرند و به نقطه مناسب خود مي رسد، برخلاف تصور اوليه روابط عمومي قادر است با ابزارها قدرتي كه ذكري از آنها به ميان رفت بخشي از مديريت رسانه را در اختيار بگيرد ، در همين زمينه اگر روابط عمومي‌ها از يك انسجام مديريتي برخوردار باشند قادرند تاثير بلا منازع خود را به رسانه برجاي گذارند، آنها مي توانند جامعه مطبوعاتي و رسانه اي يك منطقه يك استان و حتي يك كشور را تا حدود زيادي هدايت و كنترل كنند و به جلب افكار عمومي مورد نظر خود بپردازند براي همين امر در كشورهاي توسعه يافته جايزه بهترين روابط عمومي را به افرادي مي دهند كه بيش از همه در جلب افكار عمومي موفقند .

---------------------------------------------
منابع و مأخذ:
- كتاب روابط عمومي فنون (دفتر تبليغات و اطلاع رساني) بخش اول دكتر كاظم معتمد نژاد
- روابط عمومي و رسانه‌ها (فيروز ديندار فركوش ـ حسين صدري‌نيا) فصل اول صفحه 19
- گرانمايه، بهروز، نشر شريف چاپ اول 1377 صفحه 9
- كوئن، بورس؛ در آمدي به جامعه شناسي ترجمة ثلاثي محسن نشر توتيا چاپ اول 1378 صفحه 37
- محمدي، مجيد؛ رسانه‌هاي همگاني و جامعه ايران بهار 77 صفحه 87


اسد بابائي کارشناس روابط عمومي
اداره کل تبليغات اسلامي استان آذربايجان شرقي


دریافت فایل پیوست


   

تاریخ بروز رسانی:   6 امرداد 1398

تعداد بازدید:   ۱


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

< >